• images/28354197
  • images/27888591
  • images/2988830
  • images/3359671
  • images/6357355
  • images/Cover4111
  • images/OmidSport-Booklet-16807806
  • images/OmidSport-Booklet-1523156
  • images/OmidSport-Booklet-1330371
  • images/Cover288325

افـتـخــارات

دربــاره مــا

مجموعه ما با جدیدترین تکنولوژی روز و بهره گیری از متخصصین مجرب و کادری فنی دستگاه هایی را تولید می نماید که هر کدام زیر نظر قهرمانان جهان و آسیا به مرحله اجر